1980 Suzuki Pe 175 - Suzuki Pe 175 Enduro 1980 Ahrma