1987 Toyota Supra Transmission - 1987 Toyota Supra Turbo R154 Transmission 130k