1998 Toyota Camry Shocks - 174 Toyota Camry Sedan 1998 2001 Strut