2012 Toyota Prius - 2012 Toyota Prius Hybrid Slowly Sneaks Onto The Show Floor