2012 Toyota Rav4 V6 - Magnetic Gray Metallic 2012 Toyota Rav4 V6 Sport 4wd