Kia Ora Bottle - Vintage Bottle Kia Ora Cordial Bottle Aud 20 50