Ktm Bar Cls - Sturzb 252 Gel 125 200 Duke 11 16 Ktm Org Orange