Suzuki Player Piano - 186 Suzuki Hg 500e Player Piano Lot 186