Suzuki Tadashi - Profile Suzuki Tadashi Suzuki Company Of Toga