Suzuki Yoshimura - Yoshimura Announces Suzuka 8 Hour Team Chaparral Motorsports