Toyota Camry Average Mpg - 2018 Toyota Camry Hybrid Mpg Toyota Camry Usa