Toyota Lexus Scion - Toyota Scion And Lexus Add 543 000 Cars To Takata Recall