Toyota Prius 2012 - 2012 Toyota Prius Hybrid Slowly Sneaks Onto The Show Floor