Triton Tesla Thermostatic Mixer Shower - Triton Tesla Thermostatic Mixer Shower 163 57 11 Screwfix